Małgorzata Bańkowska

 Beetroot. Drawing, ink on paper. 2022 Małgorzata Bańkowska. Surreal artist from Poland. Artist sketchbook. NFT Artist, biomechanics. Auctions.
Beetroot, 2022 Małgorzata Bańkowska