Małgorzata Bańkowska

 Admiral. Drawing, ink on paper. 2022 Małgorzata Bańkowska. Surreal artist from Poland. Artist sketchbook. NFT Artist, biomechanics. Auctions.
Admiral, 2022 Małgorzata Bańkowska